Historia powstania oraz działalność Koła Łowieckiego w Leżajsku.

W okresie międzywojennym myśliwi z naszych terenów „Ziemi Leżajskiej” polowali indywidualnie lub w niedużych grupach. Do polowania wykorzystywano tereny prywatne lub grunty dzierżawione od właścicieli. Z czasem zaczęli zrzeszać się organizacyjnie.

W maju 1936 r. postanowili zrzeszyć się w celu usprawnienia gospodarki zwierzyną łowną. Działając zgodnie z obowiązującym wówczas prawem – Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1927 r. (Dz.U. nr 110/27, poz. 934) – oraz etyką łowiecką.

Założycielami tej organizacji byli:

 • dr Zygmunt Eustachiewicz (adwokat),
 • Dobrzyński (proboszcz parafii leżajskiej),
 • inż. Kazimierz Wiech,
 • Feliks Tryniecki,
 • Jan Woś.

Opracowali oni statut, w którym nadano nazwę tej organizacji:

Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta w Leżajsku.

Również opracowali „Regulamin Polowań” oraz wzór pieczęci. Miała kształt owalu
z napisem w otoku Towarzystwo Myśliwskie „Hubert” w Leżajsku, pośrodku skrzyżowane dwie dubeltówki.  W tym czasie posługiwano się również drugą pieczęcią o takim samym kształcie, bez nazwy „Hubert” w otoku.

Dokumenty te zostały zatwierdzone na ogólnym zebraniu członków i realizowane do roku 1939. W tym czasie wszyscy członkowie Towarzystwa swoje prywatne tereny łowieckie włączyli do wspólnego  użytkowania zgodnie z przyjętym statutem.

Założona w dniu 10 maja 1936 r. książka kasowa nr E316/100, podpisana przez dwóch członków Zarządu tj.: Zygmunta Eustachiewicza oraz inż. Kazimierza Wiecha potwierdza taką działalność Towarzystwa.

W okresie drugiej wojny światowej (1939 – 1945), na rozkaz okupanta działalność została zawieszona.

Po zakończeniu wojny w roku 1945 pozostali przy życiu na terenie Leżajska członkowie Towarzystwa Myśliwskiego im. św. Huberta (Zygmunt Eustachiewicz, Kazimierz Wiech, Jan Woś, Feliks Tryniecki oraz kliku myśliwych przybyłych na teren Leżajska w innych regionów kraju, postanowili reaktywować działalność Towarzystwa.

Z treści prywatnego pamiętnika Eugeniusza Michalewskiego – członka PZŁ (zał. Nr 7 – legitymacja członkowska nr 4482) wynika, że ówczesne władze województwa rzeszowskiego nie wyraziły zgody w 1945 roku na rejestrację Towarzystwa o nazwie przyjętej w statucie przed wybuchem wojny.

W związku z takim stanowiskiem władz administracji państwowej, myśliwi Ziemi Leżajskiej, należącej w tym czasie do powiatu łańcuckiego, zwołali na dzień 20 lutego 1946 r. zebranie organizacyjne. W zebraniu tym uczestniczyło 22 członków PZŁ – polujących indywidualnie, w tym czterech członków Towarzystwa Myśliwskiego, które do 1945 roku nie zostało rozwiązane decyzją członków, ani władz nadrzędnych.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, po odczytaniu statutu i regulaminu polowań Towarzystwa Myśliwskiego im. św. Huberta w Leżajsku, podjęto jednomyślną Uchwałą w której zdecydowało uznać te dokumenty za obowiązujące w organizującym się związku myśliwych na terenie Ziemi Leżajskiej. Zmieniono również nazwę na: Związek Myśliwych „Hubert”
w Leżajsku
.

W czasie obrad wybrano Zarząd Związku, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Honorowy.

Rejestracja Związku Myśliwych „Hubert” w Leżajsku została dokonana w marcu 1946 r. przez Wydział Społeczno – Polityczny Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, po wcześniejszym uzyskaniu przychylnej opinii Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łańcucie, na wniosek Starosty Powiatu Łańcuckiego.

Dokumentację finansową Związku Myśliwych „Hubert” w Leżajsku od 02 sierpnia 1946 r. do 20 kwietnia 1947 r. prowadził Eugeniusz Michalewski – łowczy tegoż Związku, pełniący również funkcję podłowczego powiatowego  w Polskim Związku Łowieckim na powiat łańcucki (legitymacja nr 4/4492). Dokumentację tę prowadził w księdze nr E 316/100 Towarzystwa Myśliwskiego im. św. Huberta w Leżajsku, jako dalszy ciąg działalności.

W tym czasie członkowie Związku Myśliwych „Hubert” polowali tylko na terenach polnych i w lasach prywatnych na terenie miejscowości: Stare Miasto, Leżajsk, Siedlanka, Łukowa.

W latach 1948 – 1953 Związek Myśliwych „Hubert” w Leżajsku nie przejawiał żadnej działalności. W tym czasie łowczy Eugeniusz Michalewski był dwukrotnie aresztowany przez ówczesny Urząd Bezpieczeństwa w Łańcucie, podobnie jak wielu innych myśliwych, którzy
w czasie okupacji działali w podziemnych jednostkach Armii Krajowej. Innym myśliwym bez żadnego uzasadnienia zabierano pozwolenia na broń. Pozostali posiadający takie zezwolenia polowali indywidualnie.

Myśliwi okolicznych miejscowości Ziemi Leżajskiej podjęli próby organizacyjne w roku 1953. Uczestniczyli w tych przedsięwzięciach także pracownicy administracji Lasów Państwowych – na polecenie władz zwierzchnich. Działania te doprowadziły dopiero w 1954 r. do zarejestrowania w Powiatowej Radzie Łowieckiej w Łańcucie Koła Łowieckiego nr 61, w skład którego weszło czterech członków dotąd formalnie nierozwiązanego Związku Myśliwych „Hubert”
w Leżajsku.

Pierwsze zebranie Koła Łowieckiego nr 61 odbyło się 19 września 1954 roku. W obradach uczestniczyło wg listy obecności dwunastu członków na ogólny stan osiemnastu.

W roku 1954 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie zarządzeniem z dnia 28 maja na podstawie art. 39 ust.2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o prawie łowieckim, dokonało podziału całego  obszaru województwa na obwody łowieckie obejmujące pola i lasy prywatne oraz pola i lasy państwowe.

Koło Łowieckie nr 61 wydzierżawiło trzy obwody: nr 15, 71 oraz 72 o łącznej powierzchni 18 400 ha.

W tym roku na wydzierżawionych obwodach odstrzelono ogółem 19 szt. lisa, 59 szt. zająca, 2 szt. kuropatwy. Na sarny i dziki nie polowano ze względu na bardzo niski ich stan.

W roku 1955 odstrzelono 1 szt. sarny – rogacza, 6 szt. dzika, 26 szt. lisa, 46 szt. zająca,
2 szt. kuropatwy. Na terenie obwodów w bardzo dużym stopniu rozpowszechnione było kłusownictwo z bronią palną, a także występowała znaczna ilość drapieżników skrzydlatych oraz zdziczałych psów i kotów. Myśliwi zbierali się co miesiąc na zebraniach podczas których omawiano sprawy ochrony środowiska i ich zagospodarowania, a zasadniczą tematyką było szkolenie członków z zakresu prawa łowieckiego, statutu i uchwał Polskiego Związku Łowieckiego. Stanowisko przewodniczącego Zarządu Koła nr 61 pełnił Jan Ruszak – pracownik Lasów Państwowych natomiast funkcję łowczego powierzono Pawłowi Siuzdakowi – leśniczemu Lasów Państwowych.

W roku 1956 utworzono powiat leżajski. W związku w tym myśliwi Koła Łowieckiego
nr 61 zorganizowali przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Leżajsku Powiatową Radę Łowiecką, gdzie ówczesne Koło Łowieckie nr 61 zostało zarejestrowane jako Koło Łowieckie nr 1 w Leżajsku. W ty czasie gdy następowało przekształcanie organizacyjne część członków odeszła
z tego Koła organizując nowe na terenie powiatu leżajskiego tj.: Koło Łowieckie „Wydra”
w Dębnie, Koło Łowieckie „Polana” w Nowej Sarzynie. Członkowie którzy opuścili struktury Koła nr 1 nie zapłacili składek członkowskich za cały rok 1955 co przyczyniło się do małej zapaści finansowej w Kole, co skutkowało zawieszeniem Koła w wykonywaniu polowań.

W tym, że roku 1956 nastąpiła zmiana w Zarządzie Koła – funkcję prezesa od Jana Ruszaka przejął Bronisław Gwóźdź. Koło postanowiło ograniczyć odstrzał dzików, a w szczególności chronić lochy, aby doprowadzić stan tego gatunku do pozycji odpowiadającej pojemności łowiska. W tym czasie powierzchnia lasów w dzierżawionych obwodach wynosiła 5 500 ha, a stwierdzony stan ogólny dzika szacowano na 36 sztuk.

W dniu 22 maja 1957 r. Zarząd Kola Nr 1 został zrekonstruowany. W miejsce zmarłego prezesa Zarządu Bronisława Gwoździa wybrano dotychczasowego sekretarza Zarządu – Reinholda Poradę, a na sekretarza Zarządu wybrano Lesława Korasadowicza. Łowczym pozostał Paweł Siuzdak, natomiast skarbnikiem w dalszym ciągu został Józef  Chodorowski.

20 lipca 1957 r. Zarząd Koła Nr 1 w Leżajsku wystąpił z wnioskiem do Prezydium WRN
w Rzeszowie, aby obwód nr 15 wydzierżawiono innemu Kołu z uwagi na nadmierne koszty zagospodarowania. W dniu 30 czerwca 1958 r. obwód ten został przekazany innemu dzierżawcy.

Do roku 1960 władzę wykonawczą w Kole Nr 1 sprawował Zarząd w składzie wybranym
w maju 1957 r. a mianowicie:

 • prezes – Reinhold Porada,
 • sekretarz – Leszek Korasadowicz,
 • łowczy – Paweł Siuzdak,
 • skarbnik – Józef Chodorowski.

Wszyscy członkowie Zarządu, za wyjątkiem skarbnika, to pracownicy administracji lasów państwowych. Prezes R. Porada był nadleśniczym, a pozostali członkowie Zarządu to jego leśniczowie.

Gospodarując w tych latach na obszarze już dwóch obwodów (nr 71 oraz 72) o łącznej powierzchni 11 842 ha, dokonywano odstrzału niewielkiej ilości zwierzyny np. 1960 r. pozyskano 5 saren – rogaczy, 5 saren – kozy, 12 dzików, 50 zajęcy, 15 kuropatw. Koło w dalszym ciągu prowadziło intensywną ochronę łowisk przed panoszącym się kłusownictwem i wszelkimi szkodnikami łowieckimi.

Walne Zgromadzenie Koła Łowickiego Nr 1 w Leżajsku w dniu 13 marca 1960 r. podjęło Uchwałę o zmianie nazwy koła Nr 1 na Koło Łowieckie „Dzik” w Leżajsku. Uchwałę podpisali dwaj członkowie Zarządu: Prezes – Reinhold Porada oraz Łowczy – Paweł Siuzdak.

W treści protokołu jest tylko krótki wpis: „Została uchwalona zmiana nazwy koła na:
Koło Łowieckie „Dzik” w Leżajsku.

Z treści protokołu nie wynika kto zawnioskował taką nazwę Koła, czym umotywował zmianę nazwy. W toku dyskusji nikt nie zabierał głosu na temat tej zmiany. Brak jest w protokole informacji, czy odbyło się w tej sprawie głosowanie i jaki był jego wynik. Z listy obecności wynika, że w zebraniu uczestniczyło dziesięciu członków Koła jeszcze Nr 1 w Leżajsku. Uczestnicy spotkania dyskutowali na różne tematy związane z działalnością Koła, ale nie na temat zmiany nazwy. Jednym z uczestników tegoż zebrania był Eugeniusz Michalewski, który był jednym
z członków, którzy w roku 1945 wszczęli starania, a w 1946 r. reaktywowali Zrzeszenie Myśliwskie „Hubert” w Leżajsku.

Do nazwy pierwotnej Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta w Leżajsku zakwestionowanej w roku 1945 nie powrócono. Jedną z przyczyn mogło być to, że ówczesnym prezesem Koła był Reinhold Porada – nadleśniczy, a przede wszystkim działacz Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. On to uznał, że nazwa związana ze świętym patronem myśliwych nie jest wskazana. Musiał on mieć znaczący wpływ na dziesięciu obecnych na zebraniu członków, skoro żaden z nich nie zabrał głosu w dyskusji na temat związany z nazwą Koła.

Koło Łowieckie „Dzik” w Leżajsku zostało zarejestrowane w Wydziale Rolnictwa
i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Leżajsku  13 maja 1964 r. – decyzją
nr RL VII-8-11/64.

W kolejnych latach następował systematyczny wzrost członków Koła. W roku 1964 Koło liczył dwudziestu pięciu członków. W tym czasie wprowadzono obowiązek corocznej prolongaty broni, co łączyło się z wpłatą od każdej zarejestrowanej sztuki. Wprowadzono obowiązkowe trucie szkodników wykładanymi jajkami. Jaja były pobierane z wylęgarni, które następnie były zatruwane przez powiatowego lekarza weterynarii. Myśliwi wywozili je na pola i rozkładali gniazdowo po kilka sztuk. Padało wtedy ptactwo drapieżne w znacznych ilościach, które myśliwi mieli obowiązek zebrać, policzyć i zakopać. Organizowano również tropienie i odstrzeliwanie spotkanych wilków. Za pozyskiwanie wilka myśliwy otrzymywał wysoką nagrodę. Kontynuowano rozpoczętą w roku 1963 pierwszą wolierową hodowlę bażanta, która była prowadzona przy leśniczówce Marynin, którą zarządzał Paweł Siuzdak. Sprowadzano jaja bażancie, które po wykluciu się po podłożeniu pod kwoki kury domowej, odchowywano i wypuszczano w obrębie leśnictwa. W pierwszym roku reprodukcji wypuszczono do łowiska ok. 70 szt. młodzieży bażanta.

Według obowiązujących zarządzeń Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego koła obowiązane były sprzedawać zwierzynę grubą w tym dziki o wadze ponad 40 kg, 60% strzelonych saren i zajęcy do punktów skupów wyznaczonych przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Cała gospodarka w dzierżawionych obwodach musiała być prowadzona ściśle według corocznych wytycznych Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.

W 1964 r, Prezydium PRN w Leżajsku wydzierżawiło Kołu Łowieckiemu „Dzik”
w Leżajsku obwody nr: 32 – 5 510 ha, 33 – 7 340 ha oraz 1/3 obwodu nr 30 – 1 008 ha. Łączna powierzchnia łowiska wyniosła 13 858 ha. Stan zwierzyny na wydzierżawionych obwodach nie uległ znacznej zmianie, gdyż obwody nr 32 i 33 to dawne tereny obwodów 71 i 72. Jedynie 1/3 obwodu nr 30 to nowe tereny – są pola nad rzeką San, gdzie wykazano dobre stany zajęcy
i kuropatwy. Zające odławiano i część przesiedlano na teren obwodów 32 i 33, a część sprzedawano na eksport dla pokrycia kosztów odłowów.

Na podstawie protokołu nr 1 z dnia 28 sierpnia 1968 r. Zarząd Koła Łowieckiego „DZIK”
w Leżajsku pracował w następującej obsadzie:

 • przewodniczący – kol. Paweł Siuzdak
 • łowczy – kol. Władysław Buszta,
 • skarbnik – kol. Antoni Chamiec
 • sekretarz – kol. Jan Koziarz

20 czerwca 1969 r.  na Walnym Zebraniu Członków Koła wybiera na nową kadencję Zarząd w niezmienionym składzie (jak wyżej). Podejmuje również uchwałę o zwiększeniu Zarządu
o funkcję gospodarza. Zostaje nim kol. Kazimierz Kiełbowicz.

Na posiedzeniu tym ustalono również górną granicę liczby członków Koła do
22 myśliwych.

W roku 1972 następuje zmiana na stanowisku skarbnika kol. Antoniego Chamca zastąpił kol. Mieczysław Czudak.

W tym że roku na terenie Pałacu Myśliwskiego w Julinie odbyły się uroczystości z okazji obchodów 50 – lecia powstania Polskiego Związku Łowickiego. W uroczystościach tych uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Łowieckiej oraz Zarządu Głównego PZŁ
w Warszawie, Wojewódzkiej Rady Łowieckiej oraz Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Rzeszowie oraz władze powiatowe PZŁ z Leżajska. W spotkaniu  uczestniczyli również władze administracyjne szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Liczna była również grupa myśliwych naszego koła jak również kół ościennych.

W protokole Zarządu Koła nr 54 znalazł się „dodatkowy” wpis o następującej treści:
w dniu 28 października 1973 r. na polowaniu zbiorowym miało miejsce tragiczne zdarzenie,
w którym to został śmiertelnie postrzelony przez myśliwego Koła członek naganki śp. Eugeniusz Kołodziej (miał 14 lat). Zarząd podjął uchwałę o pokryciu kosztów pogrzebowych oraz innych z tym związanych
…”

(W roku 2003 z inicjatywy Zarządu zostaje zrealizowana Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła. Na miejscu tragedii (w sąsiedztwie Góry Krzywogrzędy) zostaje ustawiony kamienny obelisk z informacją o tragedii, jaka się wydarzyła dwadzieścia lat temu).

18 maja 1975 r. w czasie Walnego Zebrania Członków Koła zostaje wybrany nowy skład personalny członków Zarządu, który w dniu 20 maja tegoż roku na posiedzeniu Zarządu Koła ukonstytuował się w sposób następujący:

 • przewodniczący – kol. Paweł Siuzdak
 • łowczy – kol. Stanisław Siuzdak,
 • skarbnik – kol. Mieczysław Czudak
 • sekretarz – kol. Jerzy Leśniak ( do marca 1977 r.)
 • gospodarz – kol. Kazimierz Kiełbowicz

Wybrano dwóch strażników łowieckich: kol. Józef Federkiewicz oraz kol. Józef Łoin.

W protokole Zarządu Koła nr 73 z dnia 10.10.1975 r. znalazł się ciekawy zapis:
„W związku z VII Zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz apelu Wojewódzkiego Zarządu PZŁ w Rzeszowie Koło Łowieckie „Dzik” podejmuje zobowiązanie czynu przedzjazdowego w formie wzmożonej ochrony łowisk i dokarmiania zwierzyny oraz wykonania pełnego planu hodowlanego”.

Na terenie naszych łowisk w dniach 27 i 28 października 1975 r. odbył się konkurs „Prób polowych psów myśliwskich”. Organizatorem był Wojewódzki Zarząd PZŁ. Koło było współorganizatorem – odpowiadało za przygotowanie łowiska oraz miejsca spotkania – Pałac
w Julinie.

Rok 1976 – następuje rozwój hodowli bażanta w systemie wolierowej. Ustalono, że do łowiska rocznie będzie wpuszczanych ok. 150 szt. młodzieży tego polnego kuraka.

W roku 1977 Walne Zebranie powołuje na stanowisko sekretarz za kol. Jerzego Leśniaka, kol. Jana Koziarza.

W lipcu 1978 został pozyskany pierwszy w naszym kole złoto medalowy sarna – rogacz. Trofeum wyceniono na 176,55 pkt wg CIC. Pozyskał go kol. Paweł Siuzdak w leśnictwie Marynin (lewa strona).

11 września 1979 r. w kole został pozyskany pierwszy jeleń – byk. Był to „wieczny” ósmak. Odstrzału dokonał kol. Paweł Siuzdak na terenie leśnictwa Wydrze (odz. 13).

17 maja 1981 r. Wale Zebranie Członków Koła (stan liczebny myśliwych wynosi 35 członków) wybiera nowy skład Zarządu Koła:

 • przewodniczący – kol. Jerzy Leśniak
 • łowczy – kol. Ryszard Siuzdak,
 • skarbnik – kol. Mieczysław Czudak
 • sekretarz – kol. Antoni Chamiec

Wybrano dwóch gospodarzy łowiska tj.:

 • gospodarz łowiska obw. 18 – kol. Ryszard Buszta
 • gospodarz łowiska obw. 19 – kol. Piotr Michalewski

Dokonano również wyboru dwóch strażników łowiecki tj.: kol. Józef Federkiewicz oraz
kol. Franciszek Sobota. Zostali oni zatrudnieni na ½ etatu. Otrzymali również pełne umundurowanie tj. garnitur wyjściowy, czapkę oraz odznakę strażnika.

W czasie wyżej wymienionego Walnego Zgromadzenia została również wybrana Komisja Rewizyjną w składzie:

 • przewodniczący – kol. Władysław Buszta
 • członek – kol. Zbigniew Hrycaj
 • członek – kol. Emil Siuzdak

Członkowie Koła zostają podzieleni na sześć grup gospodarczych, na czele której stoi grupowy tj.:

 • Jan Koziarz,
 • Stanisław Rydzik,
 • Stanisław Siuzdak,
 • Józef Samojedny,
 • Stanisław Kowal,
 • Władysław Buszta.

Zarząd wprowadza współzawodnictwo między grupami. Wybierani są również myśliwi, którzy są najbardziej aktywni w wykonywaniu prac gospodarczych. Wyniki tego współzawodnictwa są odczytywane na Walnym Zebraniu.

W czasie Walnego Zgromadzenia 29.05.1983r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Władysław Buszta rezygnuje ze swojej funkcji. W wyborach uzupełniających Walne powołuje kol. Kazimierza Pogodę, który będzie pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji.

Na posiedzeniu Zarządu 30 stycznia 1984 (protokół nr 42/164/84) zostaje podany plan pozyskania zwierzyny na trwający sezon łowiecki tj.:

 • Jelenie byki – 5 szt.
 • Jeleń łania – 1 szt.
 • Jeleń ciele –
 • Sarna rogacz – 31 szt.
 • Sarna koza – 33 szt.
 • Dzik – 18 szt. (zwiększono do 25 szt.)
 • Zając – 50 szt.

W listopadzie 1985 r. został pozyskany dzik o medalowym trofeum i rekordowej wadze – 207 kg (po wypatroszeniu). Odstrzału dokonał kol. Stanisław Siuzdak w leśnictwie Jelna (tzw. Modrzewinie).

W roku 1987 koło obchodzi uroczystość 40 – lecia powstania. Ta niezgodna
z rzeczywistością rocznica została uchwalona przez ówczesne władze łowieckie, które nie zaliczyły do historii koła okresu od roku 1936 do 1945. (To przekłamanie obowiązywało, aż do roku 1993).
Z okazji wspomnianego jubileuszu w Leżajsku w Bibliotece Publicznej odbyła się uroczysta akademia połączona z wystawą o tematyce łowieckiej oraz obrazująca działalność koła na przestrzeni lat. Odbyła się również degustacja potraw z dziczyzny. Podsumowaniem spotkania była wspólna biesiada oraz zabawa w restauracji Staromieszczanka w Leżajsku.  Z tej okazji został również wybity pamiątkowy medal.

Na Walnym Zebraniu Członków Koła w maju 1987 r. Zarząd zostaje poszerzony o funkcję podłowczego – zostaje nim kol. Piotr Michalewski.

Plan pozyskania zwierzyny na sezon łowiecki 1988/1989 jest następujący.:

 • Jelenie byki – 7 szt.
 • Jeleń łania – 4 szt.
 • Jeleń ciele –
 • Sarna rogacz – 31 szt.
 • Sarna koza – 33 szt.
 • Dzik –

Walne Zgromadzenie Członków Koła 11 czerwca1989 r. powołuje następujący zarząd:

 • prezes          – kol. Józef Samojedny
 • łowczy         – kol. Ryszard Siuzdak,
 • skarbnik    – kol. Stanisław Rydzik,
 • sekretarz   – kol. Bogusław Galuchowski
 • podłowczy – kol. Stanisław Siuzdak.

15 października 1990 r. Walne Zgromadzenie Członków Koła przyjmuje ze względu na pobyt za granicą rezygnację z funkcji prezesa kol. Józefa Samojednego. Rezygnację również złożył łowczy kol. Ryszard Siuzdak. Walne w wyborach uzupełniających powierza następujące funkcje kolegom:

 • prezes         – kol. Eugeniusz Gwiazdowski
 • łowczy        – kol. Stanisław Bukowski.

            W roku 1991 w uroczysku „Kudłacz” zostały wsiedlone pierwsze bobry sprowadzone
z Pojezierza Mazurskiego. Rok później bory zostały wsiedlone w lesie Jelna – uroczysko „Czerwona Łąka” oraz w lesie Wydrze. Najprawdopodobniej obecna populacja bobra występująca na naszych terenach to potomkowie tych że sprowadzonych bobrów. Szczególnie zasłużonymi myśliwymi w tym działaniu byli: kol. Eugeniusz Gwiazdowski (prezes) oraz kol. Stanisław Siuzdak (podłowczy).

Również w czasie kadencji tego zarządu w latach 1992 – 1993 rozpoczęto prace związane
z wojlerową hodowlą głuszca i bażanta. Powstały pierwsze wojlery budowane wyłącznie przez koło, przy gajówce zamieszkałej przez myśliwego, a zarazem podleśniczego kol. Stanisława Bukowskiego (łowczy). Bardzo dużą inicjatywą w tej dziedzinie wykazali się: kol. Eugeniusz Gwiazdowski, kol. Stanisław Siuzdak, kol. Stanisław Bukowski, kol. Ludwik Chmura oraz prof. Akademii Rolniczej z Poznania P. Graczyk. Działania koła z tego okresu stały się podstawą do utworzenia w latach późniejszych profesjonalnej hodowli głuszca prowadzonej pod nadzorem Nadleśnictwa Leżajsk. W roku 2000 koło zaprzestało wojlerowej hodowli bażanta, która była współtowarzyszącą hodowlą dla głuszca. Powodem zaprzestania działania w tym zakresie było przenoszenie pasożytów i chorób na głuszce (decyzja Nadleśnictwa pismo nr 26-75-23/2000 z dnia 30.06.2000r.)

W 1992 roku Koło przeprowadziło charytatywną akcję zbierając środki finansowe na dzieci Bieszczad.

Obecny zarząd po intensywnych staraniach przywrócił pierwotne datowanie powstania koła, uzyskując akceptację naczelnych władz Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie. 

Z okazji 60 – lecia powstania koła zostaje ufundowany przez członków koła sztandar oraz zostaje wybity okolicznościowy medal.

Za zasługi w dziedzinie łowieckiej, koło zostaje dostrzeżone przez władze centralne oraz przez kapitułę odznaczeń łowieckich. Koło zostaje odznaczone „Medalem Świętego Huberta”.

W roku 1993 odbyło się uroczyste wręczenie medalu oraz poświęcenie sztandaru
w Bazylice OO Bernardynów w Leżajsku. Okolicznościowa akademia z uroczystą biesiadą odbyła się  Pałacu Myśliwskim w Julinie.  W obchodach tych uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szczebli PZŁ na czele z ówczesnym prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej Ś.P. kol. Antonim Hałasa.

15 maja 1994 r. Walne Zgromadzenie Członków Koła powołuje Zarząd w następującym składzie:

 • prezes         – kol. Ryszard Franciszek Buszta
 • łowczy        – kol. Piotr Michalewski,
 • skarbnik    – kol. Stanisław Rydzik,
 • sekretarz   – kol. Henryk Heleniak
 • podłowczy – kol. Henryk Heleniak

18 maja 1997 r. Walne Zgromadzenie Członków Koła powołuje Zarząd w następującym składzie:

 • prezes         – kol. Stanisław Bukowski
 • łowczy  – kol. Stanisław Loryś,
 • skarbnik    – kol. Jerzy Perec,
 • sekretarz – kol. Henryk Heleniak
 • podłowczy – kol. Czesław Majder

W czasie wyżej wymienionego Walnego Zgromadzenia została również wybrana Komisja Rewizyjną w składzie:

 • przewodniczący – kol. Jerzy Leśniak
 • członek – kol. Ryszard Siuzdak
 • członek – kol. Zbigniew Hrycaj
 • członek – kol. Edward Wilkos

 14 maja 2000 r. Walne Zgromadzenie Członków Koła powołuje Zarząd w następującym składzie:

 • prezes         – kol. Stanisław Loryś
 • łowczy  – kol. Stanisław Dudek,
 • skarbnik    – kol. Jerzy Perec,
 • sekretarz – kol. Henryk Heleniak
 • podłowczy – kol. Czesław Majder

 Walne Zgromadzenie wybiera również Komisję Rewizyjną w składzie:

 • przewodniczący – kol. Ryszard Siuzdak
 • członek – kol. Zbigniew Hrycaj
 • członek – kol. Bogusław Galuchowski
 • członek – kol. Edward Wilkos

 19 marca 2002 r. na posiedzeniu zarządu zostaje podjęta uchwała o sprowadzeniu i introdukcji daniela. Zostaje wpuszczonych w łowisko 9 szt.

W kwietniu 2003 r. Walne Zgromadzenie dokonuje zmianę w składzie Komisji Rewizyjnej, tj:

 • przewodniczący – kol. Ryszard Siuzdak
 • członek – kol. Antoni Chamiec
 • członek – kol. Stanisław Rydzik
 • członek – kol. Edward Wilkos

10 lipca 2003 r. Zarząd na czele z prezesem kol. Stanisławem Lorysiem (który był głównym pomysłodawcą) podpisuje z Nadleśnictwem Leżajsk, które jest reprezentowane przez ówczesnego Nadleśniczego p. Tadeusza Pytko umowę dzierżawną na wynajem osady leśnej w obrębie Wydrza, Gmina Rakszawa (koło Julna).

Dawna gajówka staje się oficjalną siedzibą Koła. Przyjmuje nazwę – Osada Myśliwska „MARYSIN” Koła Łowieckiego „DZIK” w Leżajsku. Aby, obiekt ten mógł spełniać swoje zadanie musiał przejść gruntowny remont. Wyremontowano dach z pomalowaniem, odnowiono elewację, zakupiono nowe wyposażenie kuchni, łazienki, pokojów gościnnych, wybudowano system ogrzewania z kominka, który znalazł swoją lokalizację w dużym salonie. Na podwórku powstały dwie altany – jedna taneczna druga do grillowania. Ustawiono namioty ogrodowe pod którymi można było umiejscowić grupę ok. stu gości. Zostało wyremontowane oświetlenie ogrodowe. Całość została ogrodzona. Wszystkie prace zostały wykonane przez myśliwych w formie pracy społecznej.

26 sierpniu 2006 r. w czasie obchodów jubileuszu 70 – lecia powstania Koła, następuje oficjalne otwarcie Osady Myśliwskiej „MARYSIN”.

            W roku 2006 Walne Zgromadzenie Członków Koła podtrzymuje ówczesny Zarząd
w niezmienionym składzie.

Komisja Rewizyjna działa w składzie (od maja 2005r.)

 • przewodniczący – kol. Ryszard Siuzdak
 • członek – kol. Stanisław Kowal
 • członek – kol. Piotr Michalewski
 • członek – kol. Edward Wilkos

25 kwietnia 2007 r. ówczesny Prezes Koła kol. Stanisław Loryś składa pisemną rezygnację z pełnienia funkcji.

W tym samym roku Walne Zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające. Zostaje wybrany nowy prezes Koła. Zarząd pracuje w następującym składzie:

 • prezes – kol. Jerzy Perec
 • łowczy – kol. Stanisław Dudek,
 • skarbnik – kol. Janusz Kulka,
 • sekretarz – kol. Henryk Heleniak,
 • podłowczy – kol. Czesław Majder.

W 2008 r. Zarząd kupuje dużą ilość bażantów w celu reprodukcji pogłowia tych kuraków.
Do obwodu 18 zostaje wpuszczonych 74 szt. ptaków natomiast do obwodu 19 trafia 70 szt.

Na Walnym Zgromadzeniu członków Koła w dniu 27 kwietnia 2008 r. zostaje powołany drugi podłowczy na obwód 19 – kol. Łukasz Michalewski. Zostaje również uchwalona premia w wysokości 50 zł dla myśliwego, który pozyska lisa. Środki na premie pochodzą od myśliwych – każdy z członków Koła wpłaca 1 zł na rzecz Koła za każdego lisa strzelonego przez innego myśliwego.

W czasie tego posiedzenia Walne Zgromadzenie zmiana również składu osobowy Komisji Rewizyjnej. Rezygnacje składają: kol. Piotr Michalewski oraz kol. Edward Wilkos. W wyborach uzupełniających nowymi członkami tejże komisji zostają: kol. Marian Grabarz oraz kol. Czesław Lesiak.

07 maja 2009 r. Walne Zgromadzenie Członków Koła przyjmuje rezygnację
z przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Ryszarda Siuzdaka. Nowym członkiem komisji zostaje kol. Krzysztof Buszta, natomiast na przewodniczącego zostaje powołany kol. Stanisław Kowal.

18 kwietnia 2010 r. Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „DZIK”
w Leżajsku powołuje Zarząd w składzie:

 • prezes – kol. Stanisław Dudek,
 • łowczy – kol. Wiesław Czudak
 • skarbnik – kol. Stanisław Olechowski,
 • sekretarz – kol. Henryk Heleniak,
 • podłowczy (obw.18) – kol. Czesław Majder.
 • podłowczy (obw.19) – kol. Andrzej Dmitrowski

04 listopada 2010 r. w czasie spotkania herbertowskiego w Osadzie Myśliwskiej „Marysin” miał miejsce bardzo smutne dla naszej braci łowieckiej wydarzenie. Po zakończeniu biesiady myśliwskiej, zmarł nagle nasz kolega Robert Gwiazdowski – miał 30 lat.

29 kwietnia 2012 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła rezygnację z funkcji podłowczego składa kol. Czesław Majder. Na jego miejsce powołany zostaje kol. Sławomir Czech.

W dniu 22 listopada 2013 r. łowczy Koła kol. Wisław Czudak składa rezygnację
z pełnienia funkcji. Zarząd powołuje (ze statusem pełniącego obowiązki) nowego łowczego –
kol. Łukasza Michalewskiego.

26 czerwca 2015 r. Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „DZIK”
w Leżajsku powołuje Zarząd w składzie:

 • prezes – kol. Jerzy Perec,
 • łowczy – kol. Łukasz Michalewski,
 • sekretarz – kol. Marian Grabarz,
 • skarbnik – kol. Zygmunt Konieczny,
 • podłowczy – kol. Andrzej Dmitrowski

W czasie wyżej wymienionego Walnego Zgromadzenia została również wybrana Komisja Rewizyjna w składzie:

 • przewodniczący – kol. Stanisław Loryś
 • członek – kol. Janusz Sobuś
 • członek – kol. Stanisław Olechowski
 • członek – kol. Krzysztof Buszta

06 maja 2016 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła kol. Stanisław Loryś składa rezygnacje z członka komisji, a zarazem z funkcji przewodniczącego. W wyborach uzupełniających Walne do składu Komisji powołuje kol. Czesława Lesiaka. Po ukonstytuowaniu się Członków Komisji przewodniczącym zostaje kol. Krzysztofa Busztę.

01 kwietnia 2016 r. Zarząd Koła Łowickiego „Dzik” w Leżajsku (protokół 02/2016-2017) podejmuje historyczną decyzję – z okazji 80 – lecia powstania Koła rozpoczynają starania
o przywrócenie pierwotnej nazwę tj.: Koło Łowickie „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta w Leżajsku. Rozważają również możliwość ufundowania nowego sztandaru z nową nazwą oraz opracowanym nowym logiem Koła.

W dniu 6 maja 2016 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła w którym uczestniczyło 39 (z 57) myśliwych, zostaje podjęta uchwała nr 23 o treści: Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Leżajsku z okazji jubileuszu 80-lecia powstania Koła, podejmuje uchwałę o przywróceniu z  roku 1936 pierwotnej nazwy Koła tj.:  Koło Łowieckie „Towarzystwo Myśliwskie im. Św. Huberta” w Leżajsku.

Za przyjęciem uchwały było 20 myśliwych, przeciw – 5, wstrzymało się – 10.

Przewodniczący zebrania, którym jest prezes Koła kol. Jerzy Perec ogłasza, że w dniu oficjalnych obchodów 80 – lecia powstania Koła tj. 12 listopada br. zostanie uroczyście przywrócona pierwotna nazwa naszego stowarzyszenia. W tym dniu nazwa „Dzik” przejdzie do historii.

17 września 2016 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła został przez członków Zarządu Koła: prezesa kol. Jerzego Pereca i sekretarza kol. Mariana Grabarza przedstawiony wzór sztandaru oraz znaki graficzne (LOGO) Koła. Przedstawione projekty zostały zaakceptowane i przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

Na tym posiedzeniu rezygnację z pełnienia funkcji łowczego składa kol. Łukasz Michalewski. Na jego miejsce Walne powołuje kol. Stanisława Bukowskiego.

 12 listopada 2016 r. w Bazylice OO Bernardynów w Leżajsku odbywa się uroczyste poświęcenie nowego sztandaru Koła.

Spotkanie jubileuszowe odbyło się w restauracji „Żołynianka” w Żołyni. W tej uroczystej imprezie uczestniczy ok. 250 osób tj. myśliwi z naszego Koła oraz kół zaprzyjaźnionych, zaproszeni goście, posłowie, senatorowie i lokalni samorządowcy.

 30 maja 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje uchwałę o powiększenie składu osobowego Zarządu Koła o drugiego podłowczego. Zostaje nim kol. Krzysztof Zygmunt.

Od tego dnia Zarząd Koła pracuje w następującym składzie:

 • prezes – kol. Jerzy Perec,
 • łowczy – kol. Stanisław Bukowski
 • sekretarz – kol. Marian Grabarz,
 • skarbnik – kol. Zygmunt Konieczny,
 • podłowczy I (odpowiadający za obwód 44) – kol. Andrzej Dmitrowski,
 • podłowczy II (odpowiadający za obwód 43) – kol. Krzysztof Zygmunt.

Na tym posiedzeniu Walne Zgromadzenie wybiera również trzech delegatów na Okręgowy Zjazd PZŁ. Kadencja delegatów trwać będzie pięć lat. A są to:

 • Jerzy Perec
 • Marian Grabarz
 • Łukasz Michalewski.

06 grudnia 2019 r. na terenie powiatu leżajskiego zostaje wprowadzona tzw. „STREFA CZERWONA” ze względu na groźną chorobę jaką jest AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF). Zadaniem Koła jest doprowadzenie do bardzo niskiego stanu dzika w przeliczeniu – 1 szt. na 1tyś. ha obwodu łowieckiego. W zakończonym sezonie łowieckim 2018 /2019 pozyskano w sumie prawie 300 szt. dzika.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba członków Koła osiągnęła rekordową ilość –
jest nas 68, w tym 5 kolegów jest ze statusem rezydenta. W Kole również odbywa staże kandydackie 5 kolegów i jedna koleżanka.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z występowaniem pandemii koronawirusa COVID-19  Zarząd Koła zwołał na 03.09.2021 r. w Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku. Obradom przewodniczy kol. Stanisław Loryś.
W porządku obrad znalazły się między innymi sprawozdania  Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej z prac w sezonie łowieckim 2019/2020 oraz 2020/2021. Powyższe sprawozdania zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

Walne przyjmuje również rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Koła przez następujących kolegów:

 • Jerzy Perec – prezes
 • Marian Grabarz – sekretarz
 • Andrzej Dmitrowski – I podłowczy
 • Krzysztof Zygmunt – II podłowczy

Przewodniczący spotkania informuję, że wygasła również funkcja skarbnika ze względu na śmierć Ś.P. Zygmunta Koniecznego.
Na swoim stanowisku pozostaje tylko łowczy Koła – kol. Stanisław Bukowski.
Nastąpiły wybory uzupełniające, które przedstawiają się następująco:

 • kol. Łukasz Michalewski – prezes
 • kol. Zbigniew Olechowski – skarbnik
 • kol. Kajetan Kopeć – sekretarz
 • kol. Bronisław Fimiarz – I podłowczy
 • kol. Jacek Harasiuk – II podłowczy.

Nastąpiły również wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, które przedstawiają się następująco:
kol. Stanisław Olechowskiego oraz kol. Czesław Lesiak składają rezygnację natomiast nowymi członkami komisji zostają: kol. Wiesław Czudak oraz kol. Stanisław Siuzdak.

27 maja 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku.

Nastąpiły wybory nowych władz Koła w składzie:

Prezes – kol. Stanisław Bukowski,
Łowczy – kol. Łukasz Michalewski,
Skarbnik – kol. Zbigniew Olechowski,
Sekretarz – kol. Janusz Sobuś,
Podłowczy I – kol. Jacek Harasiuk,
Podłowczy II – kol. Sławomir Łuc.

Wybrano delegatów na Okręgowy Zjazd PZŁ:

kol. Stanisław Loryś,
kol. Krzysztof Kopeć,
kol. Stanisław Siuzdak.

Wybrano Komisję Rewizyjną:

kol. Stanisław Siuzdak – przewodniczący komisji,
kol. Sławomir Czech – członek komisji,
kol. Artur Stopyra – członek komisji,
kol. Tomasz Gwiazdowski – członek komisji,

Opracował:
na podstawie wspomnień kol. Jerzego Leśniaka, kol. Emila Siuzdaka, kol. Ryszarda Siuzdaka, protokołów posiedzeń Zarządów z lat ubiegłych oraz Walnych Zgromadzeń.

Marian Grabarz