Szkody w uprawach rolnych

Szkody w uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę dziko żyjącą.

1. Koło Łowieckie „ Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002r. nr 42 poz. 372 ze zm.) obowiązane jest do wynagradzania szkód łowieckich wyrządzonych: w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny w granicach dzierżawionych obwodów łowieckich nr 43 i 44.

Szkody należy zgłaszać do Sekretarza Koła (nr. telefonu: 600 948 910, e-mailem: tm.lezajsk@gmail.com) lub pisemnie na adres siedziby Koła (37-110 Żołynia, WYDRZE 58 A ).

2. Skarb Państwa art. 50 ust.1  odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. Odpowiada również za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

3. Za szkody, o których mowa w ust. 2, odszkodowania wypłaca zarząd województwa za środków budżetu państwa.

4. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 właściciel lub posiadacz gruntów rolnych zobowiązany jest współdziałania z dzierżawcą obwodu łowieckiego w zabezpieczeniu gruntów przed szkodami.

Odszkodowanie nie przysługuje:

  • osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych,
  • posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały,
  • posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom,
  • za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
  • za szkody powstałe w płodach rolnych złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
  • za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

W niżej przedstawionych załącznikach znajdują się dokumenty dla rolnika:

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych dotyczące szkód łowieckich.

Zgłoszenie szkody łowieckiej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.