Szkody

 

Koło Łowieckie „ Dzik” w Leżajsku zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002r. nr 42 poz. 372 ze zm.) obowiązane jest do wynagradzania szkód łowieckich wyrządzonych: w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w granicach dzierżawionych obwodów łowieckich nr 43 i 44.

art. 50 ust.1 Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

1b. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

3. Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd województwa za środków budżetu państwa.

4. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 właściciel lub posiadacz gruntów rolnych zobowiązany jest współdziałania z dzierżawcą obwodu łowieckiego w zabezpieczeniu gruntów przed szkodami.

Odszkodowanie nie przysługuje:

  • osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych,
  • posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały,
  • posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom,
  • za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
  • za szkody powstałe w płodach rolnych złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
  • za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.