Informacje Zarządu Koła

Zarząd Koła informuje, że chłodnia położona w Brzózie Królewskiej u kol. Mariusza Zygmunta jest nieczynna.

Pozyskane dziki na terenie naszego Koła prosimy zdawać  do chłodni w Leżajsku u kol. Jana Deryło.

Informacja o lokalizacji innej dostępnej chłodni na dziki zostanie przekazana niezwłocznie do wiadomości.

————————————————————————————————————————————————————————————

       Zarząd Koła Łowieckiego ” Towarzystwa Myśliwskiego im. św. Huberta” w Leżajsku informuje, że w dniu 27.08.2022r. (sobota) zostanie przeprowadzona „akcja” Koła w celu wykonania prac gospodarczych w łowisku. Zadania do wykonania to grodzenie uprawy kukurydzy, budowa drabin, czyszczenie pasów zaporowych, itp.

          Zbiórka o godzinie 8:00  przy byłej gajówce w Maleniskach – miejsce zbiórek na polowaniach zbiorowych.

 Prosimy o zabranie potrzebnego sprzętu gospodarczego (łopaty, siekiery, młotki, pilarki, wkrętarki, ośniki, rękawice, itp.).

Prosimy o liczne uczestnictwo w akcji, Myśliwych Koła i Stażystów.

Zastępstwo na akcji jest dopuszczalne pod warunkiem, że co najmniej jeden dzień przed akcją, Myśliwy złoży do jednego z członków Zarządu „oświadczenie” o odpowiedzialności za osobę obcą, biorącą udział w pracach.

Bliższych informacji udzielają kol. Prezes oraz Podłowczowie.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Zarząd Koła „TM” informuje, iż według kalendarza polowań od dnia  01.06.2022r. rozpoczyna się sezon polowań na listy. W związku z zaobserwowanym w tym okresie w  obwodach 43 i 44 znacznym wzrostem populacji lisa Zarząd zachęca do:

  1.   pozyskiwania lisów w celu ochrony wszystkich gatunków zwierzyny drobnej oraz koźląt sarny.
  2.   zdawania pozyskanych lisów d o Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Leżajsku od dnia 09.06.2022r. ( wszystkie listy bez względu na wiek z nieuszkodzoną czaszką.
 Wszelkie informacje dotyczące zdawania lisów do badań prosi się kierować pod numer pracowników PIW ( 794 374 516 lub 501 122 635).
     Dodatkowo, w związku z występowaniem szkód w uprawach kukurydzy oraz ziemniaków na terenie obwodu nr 44, prosi się o skoncentrowanie polowań na dziki w niżej wymienionych miejscach:
  • Pola Przychojca, Starego Miasta ( od pól fotowoltaiki w kierunku Hortexy )
  • Pola Malenisk ( między poletkiem, a starą amboną przy dębach )
  • Pola Jelnej (lewa strona szpitalnej – Piaski, prawa strona szpitalnej – przy trzcinach)
Zarząd przypomina, że w najbliższym czasie nie jest przewidziany odstrzał dzików SANITARNY. Pozyskujemy tylko dziki planowe.
     Zwraca się uwagę również, iż na terenach obydwu obwodów nie należy nęcić ani zwabiać dzików na obszary polne.
Prosi się także o nie rozprzestrzenianie wśród rolników, na terenach obydwu obwodów nieprawdziwych informacji na temat szkód łowieckich. Wszelkie sprawy dotyczące szkód łowieckich proszę kierować bezpośrednio do Zarządu lub osób odpowiedzialnych za szacowanie.
——————————————————————————————————————————————————————————————

Informacja dotycząca terminu treningu strzeleckiego.

Zarząd Koła „TM” informuje, że termin treningu strzeleckiego na strzelnicy myśliwskiej w Borze k/Rzeszowa dla naszego Koła został wyznaczony na dzień 23.07.2022r. (sobota) w godzinach 8:00-13:00.

———————————————————————————————————————————————————————————————

Informacja dotycząca potwierdzenia uiszczenia składki członkowskiej do PZŁ.

Pragniemy wyjaśnić wątpliwości części myśliwych dotyczące odejścia od umieszczania hologramów na rewersie legitymacji członkowskiej, jako potwierdzenia uiszczenia składki członkowskiej i ubezpieczenia OC. Rezygnacja ze stosowanych hologramów na rzecz aplikacji ma na celu zmniejszenie pracy związanej z odbiorem, przekazywaniem i naklejaniem hologramu na legitymacji.

Członkowie PZŁ nie muszą instalować na swoich telefonach aplikacji do weryfikacji informacji o opłaceniu składki, choć oczywiści mogą ją zainstalować i sprawdzić dla własnej wiedzy, czy informacja o opłaceniu składki jest już naniesiona w systemie.
To osoba pragnąca zweryfikować tę informację musi posiadać zainstalowaną aplikację. Stan obecny w kwestii legitymacji pozostaje bez zmian, tzn. legitymacja w obecnej formie jest obowiązująca, a informacja o wniesionej składce członkowskiej jest odnotowywana w systemie informatycznym, jak w latach poprzednich przez Państwa Zarządy okręgowe.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie informuje, że składka członkowska na rzecz Zrzeszenia na rok 2022 została obniżona  i wynosi:

– składka normalna – 350,00 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 393 zł,

– składka ulgowa – 175,00 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 218 zł,

– składka ulgowa (25 %)  – 87,50 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 130,50 zł.

Do składki ulgowej uprawniona jest młodzież ucząca się, która do dnia 31 grudnia 2021r. nie ukończyła 25 lat (konieczne ksero legitymacji lub zaświadczenie ze szkoły) oraz myśliwi, którzy do tego dnia ukończyli 70 lat.

Składkę ulgową (25%) opłacają osoby, które do 31.12.2021 roku ukończyły 80 lat.

Zgodnie z § 124 pkt. 4 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem wskazanego koła, do którego należy.

W związku z powyższym prosimy  wpłacić składkę na rachunek bankowy o numerze  02 1240 4751 1111 0010 6910 6139  Bank PEKAO S.A.

Darz Bór!

————————————————————————————————————————————————————————————————

Zarząd Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku na podstawie Uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła   ustala stawkę godzinową obowiązującą w sezonie łowieckim 2022-2023 na kwotę 19,70 zł brutto.